nguyên lý làm việc của nhà máy bóng trong tiếng Hin-ddi