ngành công nghiệp khai thác mỏ sử dụng rộng rãi máy sản xuất đá với giá rẻ