ppt trên một kỹ thuật kiểm soát độ trễ mới của statcom dựa trên vsi