Máy phân loại màn hình rung quay điện yq được sử dụng để phân loại hạt