phân loại quặng sắt ndash samac khai thác bề mặt than