retro phù hợp với một máy khoan columm vuông vuông