nghiên cứu về sui ility của cát bãi biển như tổng hợp tốt